CONTACT SUPPORT

GUIDE & INFO

What the buttons mean? Ki sa bouton yo vle di?

Edit Profile / Edite pwofil ou

Use this button to add your photos and info about you, etc. / Sèvi ak bouton sa a pou ajoute foto'w ak enfòmasyon de ou.

Settings / Paramètres

Use this button to control your preference, visibility, etc. / Sèvi ak bouton sa a pou kontwole preferans ou ak vizibilite'w.

You LIKE / Vous aimez

Click this button to LIKE someone / Klike sou bouton sa a pou LIKE yon moun

Don't like / N'aime pas

You don't like this match / Ou pa renmen moun sa

Rewind / Eembobiner

Rewind to previous profile if you're a VIP / Tounen sou pwofil anvan si'w yon VIP

VIP STAR Like

Use VIP STAR Like if you *really* like someone / Sèvi ak VIP STAR Like si'w *vrèman* renmen yon moun

Featured / Devenir plus visible

ENGLISH: Join VIP section for more visibility (Men see the female list, and the Women see the male list)
KREYÒL: Antre nan seksyon VIP pou plis vizibilite (Gason yo wè lis fi a, epi Fanm yo wè lis gason an)

Near you / Près de toi

See users near you / Gade itilizatè toupre ou

Inbox / Boîte de réception

Send message to people who LIKED you / Envoyez un message aux personnes qui vous ont aimé.

Back button / Bouton retour

Back button helps return to previous page / Bouton tounen ede retounen nan paj anvan an

Profile page / Page de profil

Your profile page helps you navigate to any app function / Paj pwofil ou a ede w navige nan nenpòt fonksyon aplikasyon an

Video call / Appel vidéo

Video call someone who LIKED you / Videyo rele yon moun ki te renmen ou